Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Interaktivní učebnice ČJ – 5.díl – Skladba

Nakladatelství: D+H

Kód: 87295144

Popis produktu

Představujeme Vám zcela unikátní interaktivní učebnice českého jazyka, které jsou postaveny na využívání aktivních forem učení při osvojování českého jazyka (dětem nejsou předkládány hotové poznatky, ale na základě svého bádání, experimentování, manipulace, porovnávání, třídění atp. samy nové poznatky vyvozují a ověřují si jejich správnost).

Vzdělávací obsah je rozdělen do jednotlivých okruhů – ke každému okruhu je přiložen metodický list (který nastiňuje možnosti konkrétního využití přiložených pomůcek), pokyny pro děti (podle kterých mohou samostatně postupovat), soubor pomůcek (většinou vizuálních, ale i trojdimenzionálních, manipulativních), zalaminovaná zjednodušená gramatická pravidla a pracovní listy (ke kopírování). Součástí jsou i kontrolní karty, které dětem umožňují okamžitou zpětnou vazbu i bez přímé účasti pedagoga.

Z hlediska obsahu se jedná o učebnice, které přinášejí průřez učivem českého jazyka (jazykové výchovy) na 1. i  2. stupni základních škol v souladu s rámcovým vzdělávacím programem ZŠ a očekávanými výstupy. Interaktivní učebnice - zejména díky využívání vlastní aktivity dětí, multisenzoriálního přístupu, snaze o zestručnění a zpřehlednění - usnadňují dětem nejen fázi osvojování, které se tak stává důkladnější, ale napomáhají i pohotovějšímu vybavení a aplikaci správného pravidla a v neposlední řadě i rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku.

Učebnicím byla udělena schvalovací doložka MŠMT ČR.

Obsah V. dílu:

  • druhy vět podle postoje mluvčího
  • pořádek slov ve větách, pořádek vět
  • věta jednoduchá a souvě- součástí je plastová pomůcka k významovým poměrům mezi větami
  • psaní interpunkčních znamének  ve větách a v souvětích
  • vedlejší věty - součástí je plastová pomůcka ke druhům vedlejších vět
  • větné členy

 

1 525 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno