Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Předčtenářské dovednosti 1 - Vizuální vnímání

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1440

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.

Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky

Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.

Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.

Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.

Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.

Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu

Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách

Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti

 

Tituly nové řady Předčtenářské dovednosti jsou koncipovány jako testovací soubory. Cílem řady je prověřit připravenost dítěte na proces učení se číst a psát. Pomocí těchto souborů tedy lze zjistit úroveň předčtenářských dovedností dítěte. Náročnost úkolů je proto nastavena tak, aby odpovídala úrovni dovedností očekávaných při nástupu do základní školy. Disponování těmito dovednostmi na této úrovni je zároveň jedním ze předpokladů pro bezproblémový průběh učení se číst. Řada ale neslouží jen jako test připravenosti dítěte. Dalším cílem řady je – v případě zjištění, že dovednosti dítěte neodpovídají očekávané úrovni – nabídnout vodítko, jak v rámci učebního systému Logico chybějící nebo nedostačující dovednosti získat či doladit. Tuto řadu tedy také lze využít k diagnostice a jako rozcestník ukazující směr pro případnou nápravu. Soubor je detailně zaměřen na následující dovednosti:

Karta

Typ cvičení

Předčtenářské dovednosti

Pomocník

1, 2

Sledování stop

simulace sledování tahu psaného slova nebo řádku v textu; soustředění se na určitou stopu podle jejího tvaru (karta 1) nebo jen podle jejího tahu (karta 2), nepředbíhání očima, zaměřování pohledu vždy jen na jednu z deseti stop, pohyb očima různými směry

1701

3, 4

Nalezení výřezů z obrázků s konkrétním obsahem

identifikace chybějících výřezů (karta 3) či zvětšených výřezů (karta 4); zraková analýza a syntéza; nalezení jedinečných znaků hledané části obrázků (barva, konkrétní obsah); vnímání, zapamatování si a používání obrazových informací (tak, jak se slova při čtení a psaní podle svého obsahu doplňují do textu)

1702, 1703

5, 6

Doplňování výřezů do obrázků s abstraktním obsahem

identifikace chybějících částí obrázku prověřuje zrakovou analyticko-syntetickou schopnost; nalezení jedinečných znaků hledané části obrázků (tvar, poloha a barva linek – (karta 5), grafická podoba tahu (karta 6)); vnímání, zapamatování si a používání obrazových informací (tak, jak se písmena spojují do slov)

1702, 1703

7, 8

Nalezení stejného obrázku

porovnávání obrázků; hledání shod nebo rozdílů – zraková diferenciace (rozlišování); příprava dětí na rozlišování jednotlivých tvarů písmen (karta 7) či soustavy znaků (karta 8), koncentrace pozornosti, postřeh, zraková paměť

1704

9, 10

Nalezení chybějící části obrázku

určování detailů chybějících v obrázcích (karta 9) či jednoho z více předmětů (karta 10); koncentrace pozornosti, postřeh a trpělivost; zraková analyticko-syntetická činnost, vnímání obrázku jako celku složeného z částí – příprava na vnímání slova složeného z písmen, věty složené ze slov

1702, 1703, 1704

11, 12

Abstrahování obrysů

oddělování obrysu od svého konkrétního okolí (karta 11) či poznávání podobnosti konkrétního obrázku s obrysem (karta 12); podpora poznávání siluet slov i základních znaků určitého písmena u různých tvarů písmen; podpora abstraktního myšlení

1704

13, 14

Vyčlenění tvaru z pozadí

nalezení písmena skrytého v obrázku (karta 13) či v síti (karta 14); představivost, soustředění pozornosti; zraková paměť, schopnost nalézt jednoznačné znaky hledaného písmena a podle představy izolovat souvislý tvar z chaosu okolí nebo pozadí

1704

15, 16

Oddělování obrysů očima

oddělování objektu od jeho matoucího, pozornost odvádějícího okolí očima; schopnost soustředit se pouze na jeden z několika podnětů, odpoutat se od ostatních; udržet vybraný jev v centru pozornosti a identifikovat izolovaný objekt; příprava na rozpoznání psaného slova i jednotlivých písmen ve slově (zraková analýza)

1701


16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ

K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO

249 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno