Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Oko a ruka - Dojdi, doleť, doskoč

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1781

 

Přiřazování správného spojení dvou objektů ve čtyř-, v šesti- a osmiúheníkové síti 
Přiřazování správného spojení dvou objektů v troj- a čtyřúhelníkové čtvercové síti 
Posouvání objektů v síti podle pokynů: Posouvání objektu v trojúhelníkové a v šestiúhelníkové síti (3 postupné kroky) 
Posouvání dvou nebo tří objektů ve čtvercové síti (různé jednoduché pokyny) 
Posouvání dvou objektů ve čtvercové a v trojúhelníkové síti (2 různé složitější pokyny) 
Vyhledávání správných pokynů pro posouvání objektů: Přiřazování pokynů pro posouvání dvou objektů ve čtvercové síti 
Rozpoznávání stejného posouvání z jiné výchozí pozice 
Přiřazování pokynů pro posouvání tří objektů ve čtvercové síti 
Přiřazování sledu čtyř jednoduchých pokynů pro posouvání 
Přiřazování sledu tří složitějších pokynů pro posouvání

 

Námětem úloh v souboru Dojdi, doleť, doskoč je pohyb (posouvání) objektů v síti. Tuto činnost děti většinou znají z různých deskových her založených na posouvání kamenů (např. dáma). V souboru se děti setkají se třemi typy úloh:
1. Přiřazování cesty, která spojuje dané dva body sítě (karty 1 až 4) Cestou v síti se rozumí stopa, kterou za sebou zanechá objekt při posouvání mezi sousedními políčky sítě z výchozího do cílového bodu. Podstatou úloh je přiřadit výchozímu bodu takovou cestu, která vede do cílového bodu. Při řešení úloh musí žáci prokázat schopnost postihnout prostorové vztahy mezi jednotlivými kroky cesty (např. analyzovat jejich směr – nahoru, dolů, doleva, doprava, vpravo nahoru, vlevo dolů atd.) a cestu podle schématu z výchozího bodu sítě myšlenkově provést. Efektivnějším způsobem řešení úloh než zkoušet, zda určitá cesta vede z výchozího bodu do cíle či nikoliv, je obrácený postup, tj. „zpáteční cesta“, která z cílového bodu dovede k některému z bodů výchozích. Políčka sítí, v nichž se posouvání objektů odehrává, mají různý tvar a barvu a lze se v nich pohybovat různými směry. To žáky nutí ke koncentraci pozornosti jen na určité prvky vizuálního vjemu a k abstrahování od ostatních a stupňuje náročnost řešených úloh.
2. Posouvání objektů v síti podle pokynů (karty 5 až 11) Cílem úloh je představit si posun objektu podle symbolicky zadaných pokynů a najít jeho novou polohu. Při řešení úloh musí žáci prokázat schopnost pochopit symbolický zápis a v představách provést posunutí objektu v síti správným směrem. Zpočátku pracují pouze s jedním objektem, který v síti postupně posouvají o jedno políčko. V obtížnějších úlohách počet posouvaných objektů roste až na tři – každý z nich se posouvá podle jiného pokynu, pokyny jsou složitější.
3. Vyhledávání správných pokynů pro posouvání objektů v síti (karty 12 až 16) Cílem úloh je vyhledat a přiřadit (vybrat z nabídky) pokyn, který posune objekt z výchozí polohy do cílové polohy. Při řešení úkolu musí žáci prokázat schopnost postřehnout změnu polohy objektu v síti (rozdíly mezi dvěma obrázky) a změnu vyjádřit příslušným symbolickým pokynem. Obtížnost úloh se odvíjí od počtu objektů umístěných v síti, které mění polohu, a od složitosti pohybu, který objekt vykonal. Zvláštní postavení v této skupině úloh má úloha na kartě 12: žáci mají identifikovat dvojice obrázků, na které byly aplikovány stejné pokyny pro posouvání, ale v jiné výchozí poloze objektů.
Zadání úloh lze využít i k vytváření dalších úloh a otázek, např. najít nejkratší cestu mezi dvěma body sítě (pozor, nemusí být jediná), najít a symbolicky znázornit jinou cestu mezi dvěma body sítě apod.

16 různých karet, určeno pro třetí až pátý ročník ZŠ

 

 

K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO

 

249 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno