Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Geometrie 3 - Plochy – Tělesa – Perspektiva

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1603

 

Cílem počáteční geometrie na prvním stupni základní školy není vytvořit základy pro systematické vyučování geometrie na druhém stupni. Počáteční geometrie má svůj specifi cký význam. Budování geometrických představ a geometrického myšlení je založeno na prostorových zkušenostech s předměty. Procvičování vizuálního prostorového vnímání přesahuje hranice geometrie a přispívá k rozvoji obecných schopností myšlení a abstrakce. Programy LOGICO PICCOLO "Geometrie 1", "Geometrie 2" a "Geometrie 3" nabízejí dětem/ žákům možnost samostatně se zabývat různými aspekty geometrie. Tyto programy nemají nahradit jiné způsoby rozvíjení vizuálního prostorového vnímání (zejména geometrické manipulace), ale cíleně je doplňovat. Obsahují vybrané geometrické úkoly, které jsou řešitelné v představách. Tato oblast, tzv. geometrie v hlavě, procvičuje a rozvíjí prostorovou představivost tak, jako pamětné počítání ("počítání z hlavy") rozvíjí matematické schopnosti. Zatímco soubory "Geometrie 1" a "Geometrie 2" se zabývají především rovinnou geometrií, je soubor "Geometrie 3" zaměřen na geometrii v prostoru. Tělesa jsou zobrazována převážně ve volném rovnoběžném promítání. V některých úlohách, kde je to pro názornost vhodnější, je použit i jiný způsob zobrazení, s nímž se žáci mohou běžně setkat v počítačových hrách, různých animacích nebo pláncích stavebnic. Budování geometrických představ a rozvíjení vizuál ního prostorového vnímání se uskutečňuje prostřednictvím těchto činností: rozlišování geometrických tvarů; vztahy mezi dvou- a trojrozměrnými objekty; sestavování těles z částí, rozkládání těles na části; pohledy na prostorové objekty z různých směrů; vyjádření prostorových vztahů rovinnými obrazci; prostorové vztahy při pohybu v trojrozměrném prostoru.
Určování řezů těles 
Určování těles, která vzniknou otáčením rovinných obrazců (svislá osa otáčení) 
Určování těles, která vzniknou otáčením rovinných obrazců (vodorovná osa otáčení) 
Přiřazování jednodušších a složitějších pozitivních a negativních profi lů stavebnicových dílů 
Určování těles složených ze dvou/tří stavebnicových dílů 
Určování základních stavebnicových dílů složených těles 
Pohled shora na tělesa složená ze stavebnicových dílů 
Pohled zboku na tělesa složená ze stavebnicových dílů 
Vyhledávání krychlí v mřížové síti 
Určování jehlanů a hranolů odebraných z různých stran krychle nebo kvádru 
Určování směru převržení kvádru 
Určování neviditelných stěn krychle pomocí její sítě 
Přiřazování pohledů na krychli po jejím převržení 
Pohledy z různých směrů na skleněné těleso s kvádry a krychlemi uvnitř

16 různých karet, určeno pro první až pátý ročník ZŠ
K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO 8020.
233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno