Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

DysCom (CD-ROM serverová verze)

Nakladatelství: Xuan

Kód: AR04

Serverová verze

Program se nainstaluje na server do sdíleného adresáře, který je určen pro všechny uživatele. Pak už jen stačí na jednotlivých pracovních stanicích připojených v síti vytvořit jeho zástupce na pracovní ploše PC a přes něj program spouštět.

Popis produktu

ABC do školy je výukový program pro dyslektiky a dysortografiky- a nejen pro ně. Program je určen:

  • dětem 1. a 2. roč. ZŠ – u kterých je třeba z nejrůznějších příčin (nevyjasněná lateralita, neodpovídající pedagogické vedení, diagnostikovaná specifická porucha učení či podezření na ni, speciální potřeby…) začít s podporou některých funkcí, které jsou spoluzodpovědné za úspěšný start čtení, psaní a fonologického uvědomění,
  • raně školním dětem – které vzhledem např. k pomalejšímu či nerovnoměrnému zrání vykazují určité opoždění či disproporci při dozrávání v počátcích školní docházky,
  • dětem s odkladem školní docházky – pro dítě lze vytvořit individuální stimulační program, který zohlední jeho individuální rozvojové potřeby (zrakové vnímání, sluchové vnímání, fonologické uvědomění, posílení koncentrace, pozornosti, vnímání časové posloupnosti... ) s využitím propojení grafické a mluvené podoby řeči s oporou o originální obrázky,
  • dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí - např. v přípravných třídách, kdy velmi často nedostatečná stimulace řečových funkcí a zároveň i percepčních a kognitivních dovedností zapříčiňuje mnohdy zbytečná školní selhávání,
  • dětem s nevýhodnou strukturou nadání ke zvládání nároků ZŠ,
  • dětem, jejichž mateřským jazykem není český jazyk,
  • dětem s narušenou komunikační schopností jako doplňkový program v rámci logopedické péče,
  • nadaným dětem – kdy zájem o grafickou podobu řeči (paralelně s mluvenou) předběhl jejich kalendářní věk. Dítě takto přirozeně uspokojuje svou raně školní zvídavost.

Verze pro jednotlivé počítače

Program má nyní tři části:

A.    ORIENTACE - rozvíjí se orientace (pravo-levá, prostorová, v řadě i v času) a procvičuje se určování směrů.

B.     ČTENÍ, POROZUMĚNÍ, CVIČENÍ – tato část se zaměřuje na rozvoj jazykových dovedností. Program zprostředkovává dítěti hravým způsobem zkušenost s psaným a mluveným jazykem a je mu průvodcem od písmen až k textům. Dítě využívá svých dosavadních zkušeností a vědomostí, které dále rozvíjí. První oddíl se soustředí na technickou stránku čtení. V dalším oddílu je kladen důraz na čtení s porozuměním. Třetí oddíl obsahuje: opisování a diktát, sluchovou analýzu a syntézu, rozdělování slovních spojení a cvičení zaměřené na dlouhé a krátké slabiky.

C.     ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ a ZÁBAVNÉ PROCVIČOVÁNÍ - program hravým způsobem rozvíjí zrakové vnímání – rozlišování, inverzní tvary, vnímání figury a pozadí, zrakovou paměť, vizuomotoriku, koncentraci atd. Podporuje tedy „technické dovednosti“, které jsou potřebné k úspěšnému rozvoji gramotnosti.

Program je maximálně variabilní a široký. Při jeho tvorbě jsme měli na mysli jak dětského uživatele, tak i laiky a samozřejmě odborníky. Program je ozvučen a doplněn originálními obrázky.

V každém cvičení je dostatečná slovní zásoba s velkým množstvím výstižných doprovodných obrázků, které ulehčují dětem pochopení daného cvičení. Program obsahuje víc než 3500 obrázků, které byly speciálně na konkrétní témata namalovány, a více než15700 namluvených výrazů (písmena, slabiky, slova, věty, text).

Jen v části „Čtení slov“ je ku příkladu víc jak 8100 slov. Rozsah slovní zásoby nám umožnil následující rozdělení slov: Slova jsou nejprve rozdělena na skupinu slov bez souhláskových shluků a skupinu slov se souhláskovými shluky. Skupina slov bez souhláskových shluků je rozdělena na slova obsahujících jen otevřené slabiky a na slova obsahující otevřenou (é) slabiku (y) a jednu zavřenou slabiku. Dále je možno zvolit, zda chceme číst slova jednoslabičná, dvouslabičná nebo tří a více slabičná nebo všechny typy slov bez omezení. Skupina slov se souhláskovými shluky je rozdělena podle typu souhláskového shluku na slova obsahující: dvě souhlásky na začátku slova, dvě souhlásky na konci slova, dvě souhlásky uprostřed slova, dvě dvojice souhlásek ve slově, slova se shlukem tří a více souhlásek a slova obsahující slabikotvorné r, l. Opět i zde můžeme nastavit, zda chceme číst slova obsahující jednu, dvě nebo tři a více slabik. Také je možno procvičovat slova s jednou, dvěma nebo třemi a více slabikami bez omezení (tj. se shluky i bez shluků souhlásek).

Díky velmi jemnému rozdělení slov je možné vést děti detailně krok za krokem k získání schopnosti čtení a následně i k porozumění obsahu čtených slov, vět nebo textů (oproti předchozí verzi je právě oblast věnovaná čtení s porozuměním výrazně rozšířena)

7 611 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno