Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Dějepis 6 - Pravěk, starověk

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 6-40

Učebnice podává stručný a jednoduchý výklad dějin pravěku a starověku (Mezopotámie, Egypt, Řecko, Řím) až po rozpad řím­ské říše. Texty doplňuje množství obrázků, map a ča­so­vých os. Zařazeny jsou mezipředmětové otázky a činnostní úko­ly (Ze­mě­pis 6, Občanská výchova 6, Čítanka 6). V závěru najdete náměty pro celoroční projekty. Vložený dvojlist se souhrnnými osami, kde jsou paralelně vyznačeny hlavní his­to­ric­ké etapy a události u nás i jinde v Evropě. V učebnici najdete minimum letopočtů a jména jen několika nejvýznamnějších osobností. Důraz je kladen na vznik a vývoj spo­leč­nos­ti a hlav­ně na kaž­do­den­ní život lidí. K časové orientaci slouží prů­běž­ně za­řa­zo­va­né časové osy.

169 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno