Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Aktuality

Sociální podnik

Firma Učebnice Vaníček s r. o. deklaruje přihlášení k principům sociálního podniku.
 
1. SPOLEČENSKÁ PROSPĚŠNOST spočívá v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.
2. Činnost našeho sociálního podniku je zaměřena na řešení otázek zaměstnanosti a sociálního začleňování.
Zaměstnávání min. 30 % OSOB ZNEVÝHODNĚNÝCH na trhu práce, kterými jsou zejména tyto osoby:
 - dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných
 - osob se zdravotním postižením
 - osob ve výkonu nebo po výkonu trestu
 - osob opouštějících institucionální zařízení
 - osob pečujících o fyzickou osobu
 - osob, jež byly příjemcem příspěvku na živobytí
 
Podnik zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním, a to ponejvíce se smyslovým, lehkým mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Podíl těchto pracovníků je 60 % z celkového počtu zaměstnanců.
 
3. INTEGRACE A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím personálních a integračních nástrojů, které umožňují zaměstnanci výkon pracovní činnosti a zároveň přispívají k řešení jeho individuálních specifických potřeb; v našem podniku má při nástupu každý pracovník přiděleného mentora, jenž pomáhá zaměstnanci při vstupu na pracoviště a je mu nápomocen i při řešení jeho osobních záležitostí. Jsme také pilotní pracovně rehabilitační středisko a ve spolupráci s firmou Agapo pomáháme s uplatněním lidí se zdravotním znevýhodněním.
Intenzivní péče je zaměstnancům věnována již před nástupem do zaměstnání.  Dostávají příležitost pracoviště opakovaně navštěvovat, seznámit se s podmínkami a vyzkoušet si některé pracovní postupy, které jsou pro ně vhodné. Pokud podmínky oboustranně vyhovují, je dohodnut nástup do zaměstnání.
Po nástupu všichni zaměstnanci se zdravotním postižením (OZP) procházejí fází pracovní adaptace. Je to proces, v němž si zvykají na pracovní činnosti, přiměřené pracovní tempo a zátěž. Pracují pod stálým dohledem uvádějícího mentora, znalého výrobních postupů a dostatečně empatického tak, aby byl nápomocen i pro potřeby vytváření pracovních vztahů a pozitivního pracovního a sociálního klimatu
Mentorem bývá jmenován vedoucím firmy zejména vedoucí pracovník útvaru, pracovní skupiny, nebo jiný pověřený zkušený pracovník.
Pracovní adaptace probíhá nejčastěji 3 měsíce a po tu dobu je mentor trvale přítomen u pracovníka v zácviku. Doba podpory je tak v průměru u nejčastějšího ½ úvazku 80 h měsíčně. Během pracovní adaptace bedlivě sledujeme pokroky nového kolegy. Podle průběhu pak spolu s ním rozhodujeme o jeho pevném zařazení, náročnosti práce, velikosti pracovního úvazku a speciálních potřebách a pomůckách pro práci. Po ukončení pracovní adaptace pokračuje mentor ve vedení svěřeného kolegy v průměru 2 h denně po dobu potřebnou k plné adaptaci na pracovní podmínky a zátěž tj. 40 h/ měsíc.
S postupujícími pracovními zkušenosti zvažujeme, jaký je rozvojový potenciál a jak by se zaměstnanec případně mohl posouvat kariérně. Pokud to práce a zařazení vyžaduje, poskytuje firma zaškolení, kurz, zácvik, potřebný pro postup na náročnější a lépe hodnocenou pozici. To vše je financovanou firmou. Stejně tak průběžně sledujeme zdravotní stav, okamžitou kondici, životní okolnosti a podmínky, které by mohly ovlivnit výkonnost a zátěž.
U všech zaměstnanců sledujeme neformálně i jejich osobní potřeby, podmínky, v nichž žijí, jejich rodinné vztahy a prostředí. U nemocných kolegů, kteří jsou ohroženi náhlým zhoršením zdravotního stravu (záchvatové stavy, psych. kolize apod.) máme vypracována krizová opatření vč. kontaktu na rodinné příslušníky, resp. ošetřující lékaře.
Kromě výše uvedeného se snažíme o zapojování zaměstnanců i do směřování podniku na principu reciprocity. V rámci pravidelných porad či méně formálních posezení se zaměstnanci dozvídají o výsledcích firmy a jejích dalších plánech; oni sami mohou vždy otevřeně komunikovat své nápady a připomínky. Vycházíme vstříc všem bez ohledu na typ postižení – například na naše porady pravidelně zveme certifikovaného tlumočníka znakové řeči (velká část našich kolegů je neslyšící).
 
4. V roce 2023 společnost dosáhla zisku. Reinvestujeme min. 51 % zisku do rozvoje sociálního podniku. Zisk byl rozdělen v poměru 49 % na účet nerozděleného zisku z minulých let a 51 % na účet 423 – statutární fondy, z toho bylo použito 30 % na reinvestice do sociálního podniku. Bylo investováno do:
 - Obalovací stroje – obalování knih
 - Pracovní stoly, police
 - Speciální váhy, pomůcky pro výrobu 
 - Zpracování nových výrobků a jejich prezentace zákazníkům
 - Paletové regály
 - Výrobní hala – rekonstrukce a modernizace
 - Rozšíření pracovních míst pro handicapované pracovníky v nové sekci obchodu
 - Čtečky čárových kódů – servis a dokoupení
 - Poradenská činnost
 - Marketing – sociální sítě, aktualizace webových stránek a služeb
 - CRM program
 - Reklamní předměty
 
5. Co se nám podařilo v minulém roce a co dále plánujeme
Stále se nám daří růst – obrat firmy se zvýšil i v minulém roce. Definitivně jsme firmu rozšířili o výrobní podnik – vyrábíme ve špičkové kvalitě ručně potahovanou kartonáž pro zákazníky z celé republiky. Daří se nám i propojení této výroby s naším hlavním odvětvím – pro školy jsme vyvzorovali a začínáme vyrábět kvalitní krabice do lavice. V naší chráněné dílně jsme zahájili výrobu edukativních pomůcek – naše sady pro výuku praktického vyučování a výtvarné výchovy rychle získávají na popularitě. 
V tomto roce (a samozřejmě i v dalších letech) plánujeme pokračovat v rozvoji firmy. Zaměřujeme se více na propagaci prostřednictvím sociálních sítí; ve spolupráci s naším hlavním dodavatelem (pořádáme školení zaměřená vždy na konkrétní školu a její potřeby) se intenzivně zaměřujeme na zvýšení počtu odběratelů; připravujeme novou kolekci v rámci výroby potahované kartonáže (soustředíme se na výrobu luxusních dárkových krabic). Intenzivně se věnujeme propagaci námi dodávaných obalových systémů CoLibrì – i v tomto segmentu každý rok zaznamenáváme výrazný růst.
 
 
 
6. LOKALIZACE, podpora místní ekonomiky a spolupráce s místními aktéry;
a) sociální podnik zaměstnává místní obyvatele; podnik zaměstnává pracovníky   převážně z místa působiště a blízkého okolí: Brno – město a Brno – venkov
b) uspokojování potřeb na základě místní poptávky a využívání místních zdrojů – firma využívá místní suroviny/ materiály/služby - nakupujeme od místních dodavatelů; např., ARKA SG, spol. s r.o., dodáváme místním odběratelům např. ZŠ Novoměstská, Brno, spolupracujeme s firmou ABB Group
c) spolupracujeme s místními aktéry v plnění společensky prospěšného cíle např. Liga vozíčkářů, Agapo, Práh, Srdcerváči, žáci brněnských škol SŠ Kociánka a ZŠ Gellnerova, Brno u nás každoročně absolvují praxi.
7. ENVIRONMENTÁLNÍ ZODPOVĚDNOST ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků a/nebo poskytování služeb včetně environmentálně příznivého úřadování.
Např.:
a) recyklace a vracení krabic do oběhu
b) obalování učebnic do ekologického obalu vyrobeného z granulátu cukrové třtiny
c) dokonalé třídění odpadů


Aktualizováno 29. 5. 2024

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno