Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Čtení, psaní, malování - soubor 1.-4. díl

Nakladatelství: Dyscentrum Praha

Kód: PU1254

Pracovní listy jsou určeny běžné populaci žáků 1. tříd, ale svou stavbou a metodami práce vyhovují i dětem pomalejším, s nerovnoměrným vývojem psychických funkcí, s riziky specifických vývojových poruch učení (problémy s osvojováním si písmen, slabikováním a čtením vůbec, s nezralým zrakovým a sluchovým rozlišováním, poruchou grafomotoriky apod.). Pracovní postupy, které jsem použila, respektují individualitu dítěte i jeho případné postižení, a to např. pozvolným stupňováním čtenářské náročnosti. Pracovní listy se dají také využít v dalších ročnících jako nápravný program SPU, doplňující pomůcka, motivační materiál apod. Je možné použít je i na docvičení některých oslabených oblastí nebo jako zábavnou paralelu ke slabikáři, podle kterého se dítě učí ve škole. Podle alternativních pracovních listů ČTENÍ, PSANÍ, MALOVÁNÍ můžeme vést žáka individuálně, a to nejen ve škole, ale i doma. Od ostatních učebnic prvopočátečního čtení a psaní se alternativní pracovní listy ČTENÍ, PSANÍ, MALOVÁNÍ liší zejména tím, že se děti zpočátku seznamují pouze s jedním znakem pro každé písmeno – s velkou tiskací abecedou, což umožňuje snazší osvojení písmen. Fáze procvičování a rozvoje fonematického vnímání probíhá od samého začátku výuky písmen (1. díl), pokračuje ve fázi slabikování (2. díl) a docvičuje se i při nácviku čtení (3. díl) a zejména při rozlišování d,t,n, a ď, ť, ň (4. díl). Tím publikace ve svých čtyřech dílech pokrývá celou oblast výuky počátečního čtení a psaní při důrazu na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, rozlišování a paměti, na rozvoj analytického vnímání, grafomotoriky, slovní zásoby, vnímání časové posloupnosti atd. K učení využívá i mnemotechnické pomůcky pomocí barev, tvarů atd. Celková stavba pracovních listů odpovídá přirozené stavbě lidské řeči - od vět ke slovům a písmenům a při znalosti písmen předkládá jejich syntézu do slabik a slov. Znalosti a dovednosti se upevňují také pomocí kreslení, obtahování či vybarvování. 

Základní metodické pokyny k práci (uvedené v rámečcích na jednotlivých listech) je možné dále rozvíjet podle zájmů dítěte, jeho zkušeností, dostupnosti další rozvíjející literatury (pohádky, encyklopedie, časopisy…). Jsou sice určeny dospělému, ale zdatnější čtenář si s nimi později poradí i sám. Tento program rozvíjí mimo jiné i smysl pro humor a citové prožívání, aktivizuje k samostatné práci a předpokládá přesah do dalších předmětů – znalosti o přírodě, člověku, o vztazích v rodině apod.

779 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno