Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Český jazyk 6 nová generace - UČ

Nakladatelství: Fraus

Kód: F4037

Při výuce v jedné třídě není vhodné kombinovat učebnice a pracovní sešity nové generace s učebnicemi a pracovními sešity původní řady.

Nová generace učebnic českého jazyka je aktualizovanou řadou úspěšných učebnic Nakladatelství Fraus. V učebnici pro 6. ročník jsme upravili oddíl Komunikace a sloh, odstranili jsme telegram, přidali jsme e-mail, SMS, doplnili jsme další cvičení.

Výhody oproti původní řadě učebnic:

  • více prostoru pro opakování a procvičování (opakování z předchozího ročníku posíleno 2 stranami, za každý tematický celek přidána Souhrnná cvičení)
  • blok Hledání souvislostí více orientován do jazyka/ů a literatury, posílena průřezová témata
  • nová textová cvičení orientována na práci s textem a porozumění textu, posílení čtenářské gramotnosti
  • zařazena metoda kritického myšlení a cvičení podle Standardů ZV
  • navrženo odstupňování učiva, přidána cvičení pro chytré hlavy
  • doplněna nová pravopisná cvičení a další typy cvičení (zdůvodni, rozhodni, vyhledej...)
  • nová grafická podoba (propojení s interaktivní učebnicí, zjednodušení orientačního aparátu)
  • přidány odkazy do interaktivní učebnice

Řada učebnic Český jazyk pro základní školu a odpovídající ročníky víceletého gymnázia je tvořena čtyřmi učebnicemi a pracovními sešity. Řada je zpracována podle RVP ZV.

Učebnice navazují na oblíbenou učebnicovou řadu, která vychází od roku 2003. Jsou tematicky uspořádané, oddíl Komunikace a sloh je koncipován jako samostatný.
Učebnice obsahují prvky vnitřní i vnější integrace učiva jednak s ostatními složkami předmětu český jazyk a literatura, jednak i s ostatními předměty. Prvky integrace také posilují vztahy mezi výukou češtiny a jiného cizího jazyka, umožňují zařadit více úkolů s komunikativním zaměřením, umožňují posilovat vytváření klíčových kompetencí především kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení.

Učebnice jsou členěny vždy na hlavní text a lištu. Hlavní text obsahuje základní informace, výkladové pasáže i cvičení různých typů včetně problémových a testových úkolů, pravidelně je zařazována práce s textem a úkoly na porozumění textu. Lišta má především motivační charakter nebo jsou úkoly na ní určeny pro samostatnou či individuální práci žáků. Může být využita i jako zdroj dalších úkolů pro žáky gymnaziálních tříd.

Za jednotlivými tematickými celky je zařazován speciální blok nazvaný Hledání souvislostí obsahující prvky vnější integrace, např. jsou zde odkazy do výtvarné výchovy, dějepisu, zeměpisu, biologie, občanské výchovy apod. Blok posiluje hledání a nalézání vztahů, měl by pomoci zapamatovat si poznatky v kontextu, ne je vnímat jako izolované. Tematické zaměření bloku umožňuje rozvíjení zejména kompetencí občanských, sociálních a personálních - tématy jsou mezilidské vztahy, historie, problematika tříděného odpadu, problémy šikany, drogové závislosti apod.

Průřezová témata jsou probírána prostřednictvím zařazovaných textů či úkolů orientovaných na řízený rozhovor či diskusi.

Učebnice jsou vždy doplněny věcným i jmenným rejstříkem, aby si žáci mohli rychle vyhledávat informace, na liště jsou časté odkazy i na vyhledávání údajů či dokladů v jazykových příručkách nebo na internetu. Předpokládá se tak rozvíjení kompetence k učení. 

Grafická úprava učebních textů využívá kombinace fotografie a ilustrace. Práce s  fotografiemi a ilustracemi je využívána i ve cvičeních, např. při popisu ve slohové složce předmětu nebo v souvislosti s literárními díly. Učebnice je plnobarevná, pracovní sešit je vždy černobílý, s dvoubarevnou vsadkou shrnující učivo daného ročníku.

 

179 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno