Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Aktuality

Sociální podnik

Firma Učebnice – Vaníček deklaruje přihlášení k principům sociálního podniku.
1. SPOLEČENSKÁ PROSPĚŠNOST spočívá v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.
2. Činnost našeho sociálního podniku je zaměřena na řešení otázek zaměstnanosti a sociálního začleňování.
Zaměstnávání MIN. 30 % OSOB ZNEVÝHODNĚNÝCH na trhu práce , kterými jsou zejména tyto osoby:
 - dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných
 - osob se zdravotním postižením
 - osob ve výkonu nebo po výkonu trestu
 - osob opouštějících institucionální zařízení
 - osob pečujících o fyzickou osobu
 - osob, jež byly příjemcem příspěvku na živobytí
 
Podnik zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním a to ponejvíce se smyslovým, lehkým mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Podíl těchto pracovníků je nyní ve firmě 34 z celkového počtu 40 zaměstnanců.
Neslyšící – 11 pracovníků
Vozíčkáři – 4 pracovníci
Tělesné postižení – 10 pracovníků
Mentální postižení – 9 pracovníků
3. INTEGRACE A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím personálních a integračních nástrojů, které umožňují zaměstnanci výkon pracovní činnosti a zároveň přispívají k řešení jeho individuálních specifických potřeb; v našem podniku má při nástupu každý pracovník přiděleného mentora, jenž pomáhá zaměstnanci při vstupu na pracoviště a je mu nápomocen i při řešení jeho osobních záležitostí. Jsme také pilotní pracovně rehabilitační středisko a ve spolupráci s firmou Agapo pomáháme s uplatněním lidí se zdravotním znevýhodněním.
Intenzivní péče je zaměstnancům věnována již před nástupem do zaměstnání.  Dostávají příležitost pracoviště opakovaně navštěvovat, seznámit se s podmínkami a vyzkoušet si některé pracovní postupy, které jsou pro ně vhodné. Pokud podmínky oboustranně vyhovuj, je zahájen nástup do zaměstnání.
Po nástupu všichni zaměstnanci OZP procházejí fází pracovní rehabilitace. Je to proces, v němž si zvykají na pracovní činnosti, přiměřené pracovní tempo a zátěž. Pracují pod stálým dohledem uvádějícího mentora, znalého výrobních postupů a dostatečně empatického tak, aby byl nápomocen i pro potřeby vytváření pracovních vztahů a pozitivního pracovního a sociálního klimatu. Mentorem   bývá jmenován vedoucím firmy zejména vedoucí pracovník útvaru, pracovní skupiny, nebo jiný pověřený zkušený pracovník.
Pracovní rehabilitace probíhá nejčastěji 3 měsíce a po tu dobu je mentor trvale přítomen u pracovníka v zácviku. Doba podpory je tak v průměru u nejčastějšího ½ úvazku 80 h měsíčně. Během pracovní rehabilitace bedlivě sledujeme pokroky nového kolegy. Podle průběhu pak spolu s ním rozhodujeme o jeho pevném zařazení, náročnosti práce, velikosti pracovního úvazku a speciálních potřebách a pomůckách pro práci. Po ukončení pracovní rehabilitace pokračuje mentor ve vedení svěřeného kolegy v průměru 2 h denně po dobu potřebnou k plné adaptaci na pracovní podmínky a zátěž tj. 40 h/ měsíc.
Pro odbornou kvalitu mentorů dojednáváme metodickou podporu od lektorského týmu nezisk. organizace AGAPO.
S postupujícími pracovními zkušenosti zvažujeme jaký je rozvojový potenciál a jak by se zaměstnanec případně mohl posouvat kariérně. Pokud to práce a zařazení vyžaduje, poskytuje firma zaškolení, kurs, zácvik, potřebný pro postup na náročnější a lépe hodnocenou pozici. To vše je financovanou firmou. Stejně tak průběžně sledujeme zdravotní stav, okamžitou kondici, životní okolnosti a podmínky, které by mohly ovlivnit výkonnost a zátěž.
U všech zaměstnanců sledujeme neformálně i jejich osobní potřeby, podmínky, v nichž žijí, jejich rodinné vztahy a prostředí. U nemocných kolegů, kteří jsou ohroženi náhlým zhoršením zdravotního stravu ( záchvatové stavy, psych. kolize apod.) máme vypracována krizová opatření vč. kontaktu na rodinné příslušníky resp. ošetřující lékaře.
4. Byla vypracovaná Vize pro roky 2021 – 2023
 Vytvořit integrační sociální podnik v oblasti výroby a prodeje učebnic a edukativních pomůcek, který bude respektovat potřeby pracovníků se ZPS, přesto však bude plně konkurenceschopný a ziskový se stabilním růstem obratu díky zkvalitnění všech procesů fungování společnosti, inovativnímu přístupu k rozšíření portfolia produktů a služeb, udržení stávajících klientů a rozšíření portfolia potenciálních klientů.
Byla jasně definována vize změny společnosti v horizontu 3 let ve všech jejích základních činnostech a tato změna byla komunikována všem pracovníkům a bylo dosaženo pochopení a podpory této změny. Vše bylo rozpracováno do konkrétních strategických projektů.
Pracujeme na vytvoření strategie zapojování zaměstnanců do rozhodujících procesů podle jejich individuálních možností. Strategie bude vytvořena do 1.7.2022.
5. Reinvestice min. 51 % zisku do rozvoje sociálního podniku. V roce 2020 společnost dosáhla zisku. Zisk byl rozdělen v poměru 49% na účet nerozděleného zisku z minulých let a 51% na účet 423 – statutární fondy, z toho bylo použito 30% na reinvestice do sociálního podniku. Bylo investováno do:
 - Obalovací stroje – obalování knih
 - Šicí stroje
 - Pracovní stoly, police
 - Zatavovací stroj
 - Vysokozvižný vozík
 - Paletový vozík
 - Speciální váhy
 - Dodávka Tranzit – velká
 - Klimatizace – malá výrobna
 - Klimatizace – velká hala
 - Paletové regály
 - Šatní skříně
 - Tiskárna 3D
 - Skladová hala
 - Paletový vozík
 - Čtečky čárových kodů
 - Poradenská činnost
 - Marketing – sociální sítě
 - Vysokozdvižný vozík
 - CRM program
 - Reklamní předměty
6. JE ZARUČENA NEZÁVISLOST V MANAŽERSKÉM ROZHODOVÁNÍ a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích (autonomie a transparentnost řízení i vlastnické struktury);
7. LOKALIZACE, podpora místní ekonomiky a spolupráce s místními aktéry;
a) sociální podnik zaměstnává místní obyvatele; podnik  zaměstnává pracovníky   převážně z místa působiště a blízkého okolí:  Brno – město a Brno – venkov
b) uspokojování potřeb na základě místní poptávky a využívání místních zdrojů - využívá místní suroviny/ materiály/služby - nakupujeme od místních dodavatelů; např., ARKA SG, spol. s r.o.dodáváme místním odběratelům např. ZŠ Novoměstská, Brno
c) spoluprácujeme s místními aktéry v plnění společensky prospěšného cíle např. Liga vozíčkářů, Agapo, Práh, Srdcerváči, žácí brněnských škol ZŠ Kociánka a ZŠ Gellnerova, Brno u nás každoročně absolvují praxi.
8. ENVIRONMENTÁLNÍ ZODPOVĚDNOST ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků a/nebo poskytování služeb včetně environmentálně příznivého úřadování.
Např.:
a) recyklace a vracení krabic do oběhu
b) obalování učebnic do ekologického obalu vyrobeného z granulátu cukrové třtiny
c) dokonalé třídění odpadů
d) plánujeme se zapojit do projektu Zelená firma a umožnit zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem drobných elektrospotřebičů a baterií. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a,s., která zajištuje organizaci sběru.
Budou formulovány zásady environmentálního šetrného podnikání. Termín: 1.7.2022

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno